قالب گزارشقالب گزارش

با سلام

جهت ارسال گزارش بازه دوم طرح، فایل زیر را دانلود کرده و تکمیل نمایید.

فایل تکیمل شده را به ستاد مرکزی طرح ارسال نمایید.

با تشکر

دانلودگزارش عملکرد بازه دوم طرح

فکس ستاد: 76702461

رایانامه:

با سلام

جهت ارسال گزارش بازه دوم طرح، فایل زیر را دانلود کرده و تکمیل نمایید.

فایل تکیمل شده را به ستاد مرکزی طرح ارسال نمایید.

با تشکر

دانلودگزارش عملکرد بازه دوم طرح

فکس ستاد:

رایانامه:

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :