خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "نوجوان راهنمایی"

وقف

وقف

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / وقف رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی تصویر کلیک...

مخارج حروف

مخارج حروف

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / مخارج حروف رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی تصویر...

قرآن

قرآن

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / قرآن رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی تصویر کلیک...

قرائت و تجوید

قرائت و تجوید

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / قرائت و تجوید رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

صفات غیر متضاد

صفات غیر متضاد

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / صفات غیر متضاد رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

سکون

سکون

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / سکون رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی تصویر کلیک...

رفع التقاء ساکنین

رفع التقاء ساکنین

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / رفع التقاء ساکنین رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

حرکات کوتاه – صداهای کوتاه

حرکات کوتاه – صداهای کوتاه

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / حرکات کوتاه - صداهای کوتاه رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت...

تمایز حروف 3

تمایز حروف 3

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / تمایز حروف 3 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی تصویر...

تمایز حروف(2)

تمایز حروف(2)

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / تمایز حروف(2) رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...