خبرخوان

آرشیو "هفته نامه جوانه های صالحین"

نشریه جوانه ها ۶۷ | هفته اول بهمن ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۷ | هفته اول بهمن ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و هفتم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۶۶ | هفته چهارم دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۶ | هفته چهارم دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و ششم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۶۵ | هفته سوم دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۵ | هفته سوم دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و پنجم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۶۴ | هفته دوم دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۴ | هفته دوم دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و چهارم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۶۳ | هفته اول دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۳ | هفته اول دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و سوم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۶۲ | هفته اول دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۲ | هفته اول دی ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و دوم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۶۱ | هفته چهارم آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۱ | هفته چهارم آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و یکم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۶۰ | هفته سوم آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۰ | هفته سوم آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصتم  رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر کنید. عناوین...

نشریه جوانه ها ۵۹ | هفته دوم آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۵۹ | هفته دوم آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه پنجاه و نهم  رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۵۸ | هفته اول آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۵۸ | هفته اول آذر ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه پنجاه و هشتم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...