خبرخوان

آرشیو "هفته نامه جوانه های صالحین"

نشریه جوانه ها ۷9  هفته اول اردیبهشت1396

نشریه جوانه ها ۷9 هفته اول اردیبهشت1396

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و نهم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۷ | هفته چهارم فروردین ۱۳۹۶

نشریه جوانه ها ۷۷ | هفته چهارم فروردین ۱۳۹۶

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و هفتم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۶ | هفته سوم فروردین ۱۳۹۶

نشریه جوانه ها ۷۶ | هفته سوم فروردین ۱۳۹۶

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و ششم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۵ | هفته اول فروردین ۱۳۹۶

نشریه جوانه ها ۷۵ | هفته اول فروردین ۱۳۹۶

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و پنجم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۴ | هفته چهارم اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۷۴ | هفته چهارم اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و چهارم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۳ | هفته سوم اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۷۳ | هفته سوم اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و سوم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۲ | هفته دوم اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۷۲ | هفته دوم اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و دوم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۱ | هفته اول اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۷۱ | هفته اول اسفند ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتاد و یکم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...

نشریه جوانه ها ۷۰ | هفته چهارم بهمن ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۷۰ | هفته چهارم بهمن ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه هفتادم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر کنید. عناوین...

نشریه جوانه ها ۶۹ | هفته سوم بهمن ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها ۶۹ | هفته سوم بهمن ۱۳۹۵

نشریه جوانه ها به ایستگاه شصت و نهم رسید. دوستان عزیز ما می تونن این نشریه رو که مخصوص نوجوان طراحی شده در مراکز آموزشی و فرهنگی ویژه نواجوانان، بین بچه ها بخش کنن. ما رو از انتقادات و پیشنهاد های خودتون با خبر...